Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden jou persoonlijke begeleiding rondom jouw opleiding, bij de profiel- en beroepskeuze en op psycho-sociaal gebied. In het derde leerjaar, het eerste jaar dat je bij ons op school zit, wordt er extra veel aandacht besteed aan deze begeleiding. We vinden het heel belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt en dat het goed met je gaat. Wij ondersteunen jou graag hierbij!

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Op het Dollard College wordt aandacht besteed aan LOB. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. De decanen hebben voor LOB een programma en lesmateriaal bedacht en de mentoren gaan hiermee samen met de leerlingen tijdens de LOB-lessen aan de slag. 

Coachgroep
Op onze vestiging hebben wij een coachgroep opgericht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vaak gaat dit om een kleinere groep die van ons extra, maatwerk, ondersteuning ontvangen.

Antwoorden op je vragen

Zij zijn er voor jou

Je eerste contactpersoon voor vragen of hulp is je mentor. Hij/zij kan met jou praten over je cijfers, het leren, maar ook over hoe jij je voelt in de klas. Ook voor jouw ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. Je mentor kan je ook helpen door loopbaanoriëntatie- en begeleidingsuren (lob) te geven.

De taak van de schooldecaan is om jou als leerling (en de ouders/verzorgers) voor te lichten bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding en/of beroep. Om jou daarbij te helpen hebben de klassen het vak LOB met een programma dat door de decanen is opgesteld. Verder beschikt de decaan over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van mbo-opleidingen. Daarnaast heeft de decaan informatie over de studiefinanciering. Via het decanennetwerk blijven de decanen zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Vestiging Campus Winschoten heeft een ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat vaak uit ondersteuningscoördinatoren, afdelingscoördinatoren en mentoren. De taak van het ondersteuningsteam is om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en een eventueel vervolgtraject voor de leerlingen in beeld te brengen.

Als je persoonlijke problemen hebt, bespreek je die in eerste instantie met je mentor. Als het je mentor niet lukt om ze met je op te lossen dan kunnen we je aanmelden bij onze schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker heeft de taak om problemen te voorkomen, te signaleren en/of te verhelderen, hulp te bieden en als het nodig is te verwijzen naar externe specialisten. Zodra je bent aangemeld bij schoolmaatschappelijk weker wordt er een hulpverleningscontract aangegaan. Binnen het Dollard College is er een samenwerkingsverband tussen leerlingbegeleiders, coördinatoren, mentoren, jeugdartsen, Lentis, netwerk jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. Deze partijen hebben maandelijks een overleg.

Leerlingen uit het eerste leerjaar kunnen (telefonisch) kennismaken met de sociaalverpleegkundige van de GGD Groningen. Ook kunnen ze voor informatie of hulp met betrekking tot gezondheid gebruik maken van het jongerenspreekuur op school. De sociaalverpleegkundige is het aanspreekpunt voor leerlingen voor alle zaken die te maken hebben met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. De sociaal verpleegkundige vervult tevens de rol van ‘vertrouweling’.

Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou zo direct raken en zo privé zijn, dat jij en/of je ouders/verzorgers niet meer weten hoe er mee om te gaan. Het kan zijn dat je dit liever niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school. Dan kan je aankloppen bij de vertrouwenspersonen. Zij helpen jou als je ergens mee zit en dat niet bij een ander kwijt kunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en onderneemt zo nodig verdere stappen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon.

Meer informatie?

In ons ondersteuningsprofiel staat nog veel meer over onze ondersteuning omschreven.

Bekijk het ondersteuningsprofiel